Algemene Voorwaarden
voor Praktijk Hellen Tonglet
Beroepsprofessionaliteit
 • De therapeut is lid van de NVPA. Voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten. Informatie op www.nvpa.org en mail: info@nvpa.org
Daarnaast is de therapeut ingeschreven bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Informatie over deze vereniging en register kunt u vinden op www.rbcz.nu.
 • De therapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de NVPA. Deze beroepscodes zijn terug te vinden op de bijbehorende website.
 • De therapeut voldoet aan de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en is daarvoor aangesloten bij de SCAG (www.scag.nl) en de AVG-wet.
 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Hierbij kunt u geholpen worden door de vertrouwenspersoon van de NVPA. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen, dan kunt u meer informatie vinden over de klachten- en geschillenprocedure op www.nvpa.org Ook kunt u contact opnemen met de NVPA en de ontstane situatie bespreken.

Behandeling
 • In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 • Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 • De consulten duren 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin de therapeut mondeling verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • Waarneming: Wanneer uw therapie voor langere tijd niet door kan gaan, zullen uw gegevens worden overdragen aan therapeut Anneke Naaijkens-Doek van de praktijk Piu Mosso. Zij zal dan met u contact opnemen om met u te zoeken naar een passende oplossing.

Aanvulling bij behandeling van kinderen:
 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.
  Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels evaluatie worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens oudergesprekken, een kind van boven de 12 jaar mag aangeven dat hij niet wil dat informatie met ouders gedeeld wordt. Een jongere van boven de 16 jaar mag zelf inhoudelijk beslissen over zijn behandeling, ook zonder toestemming van ouders. Informatie over de behandeling wordt alleen met ouders / verzorgers gedeeld als de jongere hier toestemming voor geeft.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email of app tussentijds kenbaar maken.
 • Bij behandeling vanuit de Jeugdwet ‘Regio Hart van Brabant’, worden persoonsgegevens verwerkt conform de informatie beschreven op: https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/documenten/jeugdhulp/item/576-convenant-regionale-verwijsindex-hart-van-brabant
 • Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode

Kosten
 • Zoek op de website naar het kopje Tarieven voor een uitgebreid overzicht van de tarieven voor behandeling.
 • Bij therapie op een andere locatie dan de therapieruimte van Più Mosso worden reiskosten in rekening gebracht à 0,19 per kilometer (inbegrepen bij zorg met een beschikking van een van de gemeenten in de regio Hart van Brabant).
 • U dient zelf te vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de NVPA. Daarnaast is de therapeut ingeschreven bij de RBCZ.
 • U ontvangt ieder consult een factuur. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering. (nvt bij Jeugdhulp regio HvB)
 • Betalingen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • De tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.

Annulering van de therapie
 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om een of andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 75% van de kosten van de therapie in rekening gebracht.

Privacybeleid
 • Bij start van de behandeling wordt u gevraagd persoonsgegevens met uw therapeut te delen.
 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat (bijzondere) persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.
 • U mag ten alle tijden u dossier bij mij in de praktijk inzien. Wanneer er persoonsgegevens zijn vastgelegd die niet noodzakelijk zijn voor de behandeling mag u verzoeken deze te verwijderen. Wanneer er persoonsgegevens ontbreken of onjuist, mag u verzoeken deze aan te vullen of te corrigeren. U bent zelf verantwoordelijk wijzigingen in u persoonsgegevens aan mij door te geven.
 • Welke gegevens ik van u in uw dossier vastleg, staat opgenomen in mijn AVG-rapport van de NFG. Dit rapport kunt u bij mij in de praktijk inzien.
 • Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Voor het gebruik voor onderzoek naar de effecten van therapie (dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming)
  • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • uw klantnummer bij de verzekering of uw BSN-nummer bij declaratie bij de SVB of gemeente.
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld therapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
  • de kosten van het consult.